සමාජ ජාල පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සහ ප්‍රවෘත්ති.
ප්රවර්ගය බැලීම

ආදර කුරුල්ලන්

ආදර කුරුල්ලන්

වෙන් කළ නොහැකි මිනිසුන් සඳහා කූඩුවක් සාදා ගන්නේ කෙසේද

වෙන් කළ නොහැකි වන්නේ ගිරවුන් වර්ගයේ පක්ෂීන් වන අතර ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රජනනය හා යුවළක් ලෙස ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාම එකට ජීවත් වේ.
es Spanish
X